Takaisin kohtaan Henkilötiedot ja yksityisyys

Yksityisyyskäytäntö

Tietosuojaseloste rekrytoinnille Teamtailorin kautta

 

Kuka on rekisterinpitäjä?

Tämän rekisterin ylläpitäjä on SPL Company Oy (Y-tunnus: 2871479-3 ). Seloste kattaa myös muut SPL Company Oy:n kanssa samaan konserniin yhtiöt SLP Group Oy:n, SLP Pro Oy:n, SLP Rent Oy:n, SLP Wallet Oy:n ja Mousewell Oy:n (myöhemmin kaikki yhdessä ”Rekisterinpitäjä” tai ”Ukko-konserni”).

 

Tämän tietosuojaselosteen mukaisten tietojen ylläpitäjänä tai käsittelijänä voi siis olla myös toinen SPL Company-konserniin kuuluva yhtiö. Rekrytointikanavan teknisen toteutuksen tarjoaa Teamtailor (yhtiön tiedot tähän) (”palvelu”), joka toimii henkilötietojen käsittelijänä.

 

Keiden tietoja rekisterissä on?

Tämän selosteen tarkoittamia rekisteröityjä ovat seuraavat henkilöt:

 • Ukko-konsernissa avoimia olevia työpaikkoja palvelun kautta hakeneet henkilöt
 • Avoimen hakemuksen Ukko-konserniin palvelun kautta lähettäneet henkilöt
 • Perushenkilötiedot: nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika ja –paikka, henkilötunnus, kansallisuus ja tarvittaessa tiedot työluvasta, valokuva;
 • Koulutusta ja pätevyyttä koskevat tiedot: koulutusaste, kielitaito, tutkinnot ja pätevyydet, meneillään olevat koulutukset; ja
 • Aikaisempaa työsuhdetta koskevat tiedot: aikaisemmat työnantajat, työsuhteiden aloitus- ja lopetuspäivämäärät ja työtehtävät, pääasialliset työtehtävät.
 • Palvelun käyttöä koskevat tiedot: kirjautumishistoria, käyttäjän IP-osoite, palvelun käyttöä koskevat evästetiedot.

 

Mitä tietoja rekisteröidyistä kerätään?

Teamtailorin kautta rekisteröidyistä kerätään seuraavia tietoja:

Ukko-konserni voi työnhakuprosessin aikana käsitellä myös muita työnhakijan Ukko-konsernille vapaaehtoisesti luovuttamia henkilötietoja. Voit siis luovuttaa rekisterinpitäjälle myös muita henkilötietojasi, mutta sitä ei vaadita työnhakua ja valintaa varten.

 

Miksi henkilötietoja kerätään ja mihin niitä käytetään?

Henkilötietoja käsitellään rekrytointiprosessin läpiviemiseksi ja soveltuvan työntekijän löytämiseksi ja palkkaamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on työnhakijoiden henkilötietojen käsittely työnhakuprosessin aikana ja sen jälkeen. Tietojen käsittely perustuu Ukko-konsernin oikeutettuun etuun ja työnhakijan suostumukseen, jonka hän antaa joko tekemällä hakemuksen palvelussa, kontaktoimalla rekisterinpitäjää palvelussa tai hyväksymällä hänestä palvelussa tehdyn suosittelun.

Ukko-konserni ei käsittele työnhakijoiden henkilötietoja muihin kuin tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin ilman työnhakijan nimenomaista suostumusta, tai jollei se ole välttämätöntä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Mikäli rekisteröityjen tietoja käsitellään tarkoituksena kokonaisanalyysin tai markkinatutkimuksen tekeminen, tehdään tiedot aina ennen käsittelyä yksilöimättömiksi eikä tiedoista voi tunnistaa ketään tiettyä rekisteröityä. Tästä syystä tietoja ei pidetä henkilötietoina.

 

Mistä ja miten henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötiedot pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään kun käyttäjä:

 • tekee hakemuksen palvelun kautta tai muutoin lisäten henkilötietoja itsestään joko itse tai käyttämällä kolmannen osapuolen lähdettä, kuten Facebookia tai LinkedIniä;
 • käyttää palvelua ottaakseen yhteyttä Ukko-konserniin lisäten henkilötietoja itsestään joko itse tai käyttämällä kolmannen osapuolen lähdettä, kuten Facebookia tai LinkedIniä.
 • antaa itsestään tunnistetietoja palvelun chatissa, ja kyseiset tiedot ovat hakemusprosessin kannalta merkityksellisiä.

Tietoja voidaan kerätä myös kolmansilta osapuolilta seuraavissa tilanteissa:

 • Facebookista tai Linkedinistä kun työnhakija on linkittänyt nämä hakemukseensa; tai
 • Toisen henkilön suositellessa työnhakijaa Ukko-konsernille. Tällöin hakijaa pidetään käyttäjänä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ja hänelle ilmoitetaan käsittelystä.

Vain rekrytointiprosessin kannalta merkityksellisiä tietoja kerätään ja käsitellään.

 

Kenelle tietoja voidaan luovuttaa?

Luovutamme rekisterötyjen henkilötietoja vain sellaisille kolmansille osapuolille, joihin luotamme. Valitsemme yhteistyökumppanimme huolella taataksemme, että käyttäjien henkilötietoja käsitellään tämänhetkisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

 • yhteistyökumppaneille, palveluntarjoajille ja IT-järjestelmien tuottajille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta sen puolesta ja ohjeiden mukaisesti (esimerkiksi rekrytointikonsultit tai soveltuvuusarviointipalveluntarjoajat);
 • lain sallimassa ja vaatimassa laajuudessa niitä tarvitseville viranomaistahoille; ja
 • rekisteröidyn suostumuksella osapuolille, jota suostumus koskee.

Kun henkilötietoja luovutetaan eteenpäin viranomaisille, yhteistyökumppaneille tai palveluntarjoajille, Ukko-konserni pyrkii aina varmistamaan, että henkilötietoja käsitellään salassapitovelvollisuuden ja sopimuksen tietosuojavelvoitteiden mukaisesti.

 

Miten henkilötietoja käsitellään ja säilytetään?

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja käsittelijänä toimivalla teknisten alustan tarjoajalla. Henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi ja kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Kuinka tietoja suojataan?

Rekisterinpitäjä pyrkii toteuttamaan tarkoituksenmukaiset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

 

Kuinka pitkään kerättyjä henkilötietoja säilytetään?

Ukko-konserni säilyttää palvelun kautta kerättäviä työnhakijoiden henkilötietoja koko työnhakuprosessin ajan ja 12 kuukautta päättymisestä, ellei rekisteröity ole peruuttanut mahdollisesti antamaansa suostumusta.

Henkilötietoja voidaan säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen lainsäädännön tai muun viranomaislähteen määräämän velvoitteen täyttämiseksi.

 

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterinpitäjän hallussa olevat henkilötiedot. Rekisteröity voi pyynnöstä saada sovellettavan lain mukaisesti tarkastettavaksi omat tietonsa toimittamalla kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Samoin rekisteröity voi milloin tahansa esittää pyynnön henkilötietojensa oikaisemiseksi, päivittämiseksi tai poistamiseksi rekisteristä. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei välttämättä voida poistaa tai niiden käyttöä ei voida vastustaa tai rajoittaa. Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Siirretäänkö henkilötietoja ulkomaille?

Tietoja siirretään tietosuoja-asetuksen rajoissa Yhdysvalloissa sijaitseville rekisterinpitäjälle palveluja tuottaville yrityksille. Palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet  EU-komission henkilötietojen käsittelyä koskeviin mallilausekkeisiin ja olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset lisätoimet, joilla taataan riittävä tietosuojan taso.  Kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.

 

Keneen voin olla yhteydessä?

Mikäli haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi tai haluat lisätietoja tietoturva-asioista Ukko-konsernissa, voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tai tietosuojan yhteyshenkilöön. Voit tehdä tietojesi tarkastus- tai poistopyynnön myös internet-sivuillamme www.ukko.fi/tietosuoja.

 

SPL Company Oy / Ukko-konserni                            Antti Turpeinen

Itämerenkatu 1                                                           tietosuoja@ukko.fi

00130 Helsinki                                                            050 4111127

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli Ukko-konserni ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löytyvät täältä.

Joko UKKO.fi on työpaikkasi?

Osallistu rekrytointiin, löydä seuraava kollegasi.

email
@ukko.fi
Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta